Využijte nejjednodušší systém ekologického vytápění. Dopřejte si čisté a účinné vytápění s bezúdržbovým provozem. Pomůžeme vám se získáním a vyřízením dotace. Pořiďte si peletová kamna nebo peletový kotel a získejte dotaci až 140 000 Kč.  

Potřebujete poradit? phone icon +420 383 133 109 mail icon obchod@rolig.cz
rolig logo Do e-shopu
menu

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Všeobecná ustanovení

Kupující (dále jen „Kupující“) učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené společností Rolig CZ s.r.o., IČ: 08106321, sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 37001 jakožto prodávajícím (dále jen „Prodávající“). Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, tj. Kupujících a ve svém aktuálním znění tvoří obsah, podle povahy objednávky, kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) o dodávce zboží nebo provedení díla (obojí dále jen „Zboží“), a je její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána Smlouva v písemné formě, dodá Prodávající Zboží na základě písemné nebo elektronické objednávky a specifikace Kupujícího na formuláři doručeném nebo předaném Prodávajícímu, pokud jde o písemnou objednávku nebo doručeném prostřednictvím elektronické pošty, pokud jde o elektronickou objednávku.

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je Zboží výslovně uvedené ve Smlouvě nebo objednávce. Rozměry, kapacitu, ceny, výkony, použité materiály, specifikace dílčích komponentů a ostatní informace obsažené na internetových stránkách Prodávajícího, http://www.rolig.cz/, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách si Prodávající vyhrazuje kdykoliv změnit, pakliže nebude výslovně ve Smlouvě nebo objednávce uvedeno, že změny těchto podmínek a informací po doručení objednávky Prodávajícímu nejsou možné. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícímu dodávat Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží; vyhovující normám, předpisům a nařízením platným v době doručení objednávky na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, pokud je výrobce přiložil, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.

Místo plnění

Místem plnění je místo dodání určené v objednávce Kupujícího. Pokud ve Smlouvě nebo objednávce není výslovně místo dodání uvedeno, platí, že místem dodání je adresa Kupujícího uvedená v objednávce nebo ve Smlouvě identifikující Kupujícího jakožto smluvní stranu. Při osobním odběru Zboží je Kupující povinen před převzetím Zboží uhradit v plné výši kupní cenu Zboží, která byla sjednána ve Smlouvě nebo doplněna a potvrzena Prodávajícím na objednávce, a zároveň předložit Prodávajícímu doklad o úplném zaplacení Zboží. Při odběru Zboží jinou osobou než Kupujícím je odebírající osoba povinna prokázat se Prodávajícímu originálem zmocnění Kupujícího, s uvedením alespoň jména a příjmení nebo firmy zmocněnce, obsahu a rozsahu zmocnění, data udělení plné moci a podpisu Kupujícího nebo jeho statutárních orgánů a přijetí zmocnění Zmocněncem. Prodávající je však oprávněn Zboží předat jakékoliv osobě v provozovně či bydlišti Kupujícího, pokud neexistuje důvodná pochybnost o oprávnění této osoby Zboží převzít.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží se považuje za objednané prostřednictvím elektronické objednávky, pokud jsou vyplněny údaje a náležitosti označené ve formuláři jako povinné. Objednávka se považuje za úplnou, i pokud neobsahuje všechny údaje označené ve formuláři jako povinné a zároveň to nebrání určitosti objednávky. K uzavření Smlouvy dojde buď (i) výslovnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným prokazatelným způsobem nebo (ii) dodáním Zboží Kupujícímu. Prodávající si může v konkrétním případě vyhradit uzavření Smlouvy výslovným potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na povahu obchodu (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že objednávka byla Kupujícím zrušena a Prodávající není povinen na základě ní Kupujícímu plnit. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně uzavřena rámcová smlouva, elektronická objednávka uzavřenou rámcovou smlouvu blíže specifikuje, konkretizuje a je její nedílnou součástí. Odesláním objednávky Zboží Kupující potvrzuje závaznost své objednávky na základě rámcové smlouvy a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je Kupující, který je fyzickou osobou a zároveň spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku oprávněn do 14 dní od převzetí Zboží objednaného prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit od Smlouvy. Toto právo se nevztahuje na Kupující, kteří jsou právnickými osobami. Toto právo se nevztahuje na Kupující, kteří si Zboží nechají upravit podle přání nebo pro jeho osobu. V případě platného odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, bude kupní cena za Zboží vrácena převodem na bankovní účet Kupujícího sděleného Prodávajícímu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po vrácení a fyzickém převzetí Zboží Prodávajícím. V případě nedodání Zboží v kompletním stavu a rozsahu se termín pro vrácení kupní ceny prodlužuje do doby dodání Zboží v množství a rozsahu totožném jako v době převzetí Zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo, požadovat od Kupujícího zálohu na objednané Zboží splatnou v den odeslání internetové objednávky nebo předání písemné objednávky Zboží Prodávajícímu, a to až do výše 90% výše kupní ceny, neboť se může jednat o zboží nebo materiál, který je třeba objednat a předem uhradit u příslušných dodavatelů Prodávajícího. V případě, že Kupující neuhradí doplatek kupní ceny do tří týdnů od uhrazení zálohy, nebo od výzvy Prodávajícího, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu kompenzaci ve výši odpovídající uhrazené záloze.

Cena, úhrada, splatnost

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího https://www.rolig.cz jsou platné v okamžiku objednání Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou, jakmile bude v plné výši připsána na bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně Prodávajícího. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje převod vlastnického práva ke Zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny ze strany Kupujícího.K ceně Zboží je připočítána cena dopravy a neočekávatelné montážní a jiné související práce.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná plynout ode dne obdržení závazné objednávky Prodávajícím za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že Zboží je na skladě, zavazuje se Prodávající vyexpedovat je nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.V případě, že příslušný výrobce nebo dodavatel neoznámil Prodávajícímu včas okolnosti důležité pro včasné dodání Zboží Kupujícímu, nevzniká na straně Prodávajícího prodlení a tuto skutečnost neprodleně oznámí Kupujícímu. Bude-li to možné, Prodávající oznámí Kupujícímu předpokládaný náhradní termín dodání Zboží nebo mu nabídne jiný produkt srovnatelný se Zbožím.

Záruka, servis

Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např. plynové a elektrické kotle, bojlery, apod.), je Kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace Prodávajícím přijata. Reklamační list musí obsahovat datum dodání Zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Ochrana osobních dat

Učiněním objednávky Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o Kupujícím a jeho převodech ve vztahu k Prodávajícímu. Registrací Kupujícího nebo odesláním objednávky, souhlasí Kupující se zasíláním na jeho kontaktní adresu novinek a se skutečností, že může být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem, telefonicky nebo poštou. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty a osobními údaji. V případě splátkového prodeje přebírá ochranu osobních dat úvěrová společnost dle všeobecných podmínek.

Závěrečná ustanovení

Při přebírání zásilky od přepravce je Kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost Zboží, kartónů, folií.V případě poškození Zboží je nutné ihned sepsat protokol o vadách zboží škodě s dopravcem a kontaktovat Prodávajícího, pokud toto neučiníte tak na Vaše případné reklamace nebude brán zřetel. Součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád.

Platné a schválené od 1.5.2019